محصولات

مجموعه دستگاه‌های تولید یا وارد شده توسط شرکت پارسا تشخیص ایرانیان

Blood Gas and Chemistry Analyzer

دستگاه آنالیز گاز و شیمی خون

Specific Protein Analyzer

دستگاه آنالیز پروتیین

Horron H618 HB1ac

دستگاه آنالیز هموگلوبین A1c

Water Dionizer system

سیستم‌های آب خالص ساز دیونایزر

Electrolyte Analyzer

دستگاه آنالیز الکترولیت