دیونایزر

دیونایزر

دیونایزر 8 و 12 لیتری(دیواری)

دیونایزر 8 و 12 لیتری(دیواری)

دیونایزر 8 و 12 لیتری(رومیزی)

دیونایزر 8 و 12لیتری(رومیزی)

دیونایزر 20 لیتری(دیواری)

دیونایزر 20 لیتری

دیونایزر 40 و 60 و 80 لیتری(پرتابل)

دیونایزر40 و 60 و 80 لیتری(پرتابل)

مخزن آنتی باکتریال 100 لیتری