تجهیزات پایه

تجهیزات پایه

سانتریفیوژ

دستگاه سانتریفیوژ

هود

دستگاه هود

میکروسکوپ

دستگاه میکروسکوپ

انکوباتور

سیستم‌های انکوباتور

اتوکلاو

دستگاه اتوکلاو