بیوشیمی

بیوشیمی

اتوآنالایزر بیوشیمی sphera Dou

بیوشیمی اسفرا دو

اتوآنالایزر بیوشیمی sphera

اتوآنالایزر بیوشیمی بایوتکنیکا BT1500 (کارکرده و نوسازی شده)

اتوآنالایزر بیوشیمی بایوتکنیکا BT3000 (کارکرده و نوسازی شده)

اتوآنالایزر بیوشیمی بایوتکنیکا BT3500 (کارکرده و نوسازی شده)